Oglasi za posao

Oglase za posao pogledajte ovdje i ovdje.

 

UVJETI POSLOVANJA

UČENICIMA, RODITELJIMA I POSLODAVCIMA

Na temelju rješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (Klasa:UP/I-102-02/11-02/03, Urbroj: 526-08-02-03/4-11-2 od 15.6.2011. godine) Gimnazija Karlovac obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova u Karlovačkoj županiji isključivo tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora , trajanje kojeg je u tekućoj školskoj godini propisano Odlukom ministra znanosti i obrazovanja.

Poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika Gimnazija Karlovac obavlja u skladu s odredbama Pravilnika o obavljanju djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem (NN 28/19.)

UREDOVNO VRIJEME - UČLANJENJE

Tajništvo Gimnazije Karlovac

radnim danom od 8 do 12 sati

Informacije

047/654-130 i 047/654-131

UČLANITI SE MOGU ISKLJUČIVO REDOVNI UČENICI SREDNJIH ŠKOLA KARLOVAČKE ŽUPANIJE S NAVRŠENIH 15 GODINA ŽIVOTA.

PRILIKOM UČLANJENJA POTREBNO JE PRILOŽITI:

ZA MALODOBNOG UČENIKA
 • Potvrdu o statusu redovitog učenika srednjoškolske ustanove (SAMO ZA UČENIKE ŠKOLA U Karlovačkoj županiji)
 • Popunjenu tiskanicu s općim podacima o učeniku, tiskanicu suglasnosti za malodobnog učenika (sve tiskanice preuzimaju se u Učeničkom servisu ili se ispisuju s WEB stranice Gimnazije Karlovac)
 • Presliku osobne iskaznice roditelja (onog koji potpisuje suglasnost i izjavu)
 • Presliku otvorenog žiro ili tekućeg računa u banci po izboru (mora glasiti na ime učenika)
ZA PUNOLJETNOG UČENIKA
 • Potvrdu o statusu redovitog učenika srednjoškolske ustanove (SAMO ZA UČENIKE ŠKOLA U Karlovačkoj županiji)
 • Popunjenu tiskanicu s općim podacima o učeniku (sve tiskanice preuzimaju se u Učeničkom servisu ili se ispisuju s WEB stranice Gimnazije Karlovac)
 • PRESLIKU otvorenog žiro ili tekućeg računa u banci po izboru (mora glasiti na ime učenika)
upozorenje

KAD SE UČENIK UČLANI U SERVIS ČLANSKA ISKAZNICA MU VRIJEDI SVE VRIJEME DOK JE REDOVNI POLAZNIK SREDNJE ŠKOLE, JEDINA OBVEZA UČENIKA JE DA SVAKE NOVE ŠKOLSKE GODINE DONESE POSTOJEĆU ČLANSKU KARTICU I POTVRDU O STATUSU REDOVNOG UČENIKA RADI PRODUŽENJA ISTE.

AKO UČENIK IZGUBI ČLANSKU ISKAZNICU NIJE SE POTREBNO PONOVNO UČLANJIVATI SA SVOM DOKUMENTACIJOM. POTREBNO JE SAMO DONIJETI POTVRDU O REDOVNOM STATUSU UČENIKA ZA TEKUĆU ŠKOLSKU GODINU I SERVIS ĆE IZDATI DUPLIKAT ČLANSKE ISKAZNICE.

PODIZANJE UGOVORA

Ugovori se podižu tijekom zimskih, proljetnih i ljetnih praznika tj. za vrijeme kada je dozvoljen rad redovnih učenika srednjih škola.

Ugovori se ne izdaju retroaktivno tj. unazad (npr. U vrijeme ljetnih praznika za rad obavljen u zimskom periodu ili za rad izvršen tijekom srpnja u kolovozu zbog obveze servisa na zakonom propisanu prijavu).

Kod podizanja ugovora učenik je sa sobom obavezan imati člansku karticu ( u koliko je stari član produženu za tekuću godinu), popunjen evidencijski list poslodavca i uputnicu – sve potpisano i ovjereno pečatom poslodavca, te žiro ili tekući račun (učenikov).

(evidencijski list i uputnica mogu se podignuti u servisu ili printati sa stranica servisa).

Ako je prethodnih godina poslodavac već radio s učeničkim servisom nije potrebno ponovno popunjavati evidencijski list (osim u međuvremenu nastalih promjena-adresa, telefon, odgovorna osoba i sl.). Tada učenik uz člansku karticu donosi samo popunjenu uputnicu za tekuće razdoblje rada.

Ukoliko izvršitelj radi obavljanja posla (npr. rad u sezoni, terenski rad i dr.), putuje van svog mjesta prebivališta – boravišta, naručitelj se na vlastiti trošak obvezuje izvršitelju osigurati hranu i smještaj za cijelo vrijeme obavljanja navedenih poslova.

Servis ne izdaje ugovore za isplatu učeničke prakse koja se obavlja tijekom školske godine.

Napomena:

Učenici koji rade na benzinskim postajama i vrše poslove čišćenja stakala ne mogu dobiti radni ugovor (ugovor sadrži prava i obveze) iz razloga što poslodavac za imenovane ne isplaćuje plaću, pa time niti zakonom propisane doprinose u slučaju nesreće na radu ili učinjene štete, odnosno ostala davanja. Ukoliko učenici rade na drugim poslovima u sklopu benzinskih postaja, potrebno je da poslodavac to upiše na evidencijski list, kao i napomenu da će mu za to biti isplaćena plaća, te potvrdi pečatom I potpisom.

Važno

Poslodavac odnosno učenik dužan je Učeničkom servisu izvršiti povrat izdanog ugovora u roku od 5 dana od dana kada je učenik trebao stupiti na rad, a iz nekog razloga je to otkazao. Ukoliko to ne učini niti učenik niti poslodavac Servis će izvršiti brisanje iz evidencije kako učenika tako i poslodavca odnosno bit će im onemogućeno korištenje usluga Učeničkog servisa. 

ISPLATA UČENIČKIH ZARADA
Isplata učeničke zarade po ugovoru

Poslodavac, odnosno učenik ugovor ispunjen sa svim potrebnim podacima, potpisima i ovjeren pečatom (svi primjerci) nakon završetka rada dostavlja u servis na obradu odnosno obračun.

Servis poslodavcu ispostavlja račun i sebi ostavlja jedan primjerak ugovora .

Poslodavac se obvezuje da u roku 8 dana od dana ispostavljanja računa izvrši uplatu neto iznosa uvećanog za 10% naknade za posredovanje, 5% doprinosa za mio na neto zaradu izvršitelja i 0,5% doprinosa za zdravstveno osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima na neto zaradu izvršitelja.

Napominjemo da poslodavcima i učenicima koji se ne budu pridržavali svih gore navedenih uputa i pravila servis u buduće neće izdavati ugovore.

Dodatne važne informacije i novosti za učenike

Učenici koji pohađaju pučka otvorena učilišta, dopisne škole ili programe za stjecanje sss uz plaćanje ne mogu biti članovi učeničkog servisa (navedeno obrazovanje nije definirano kao redovno obrazovanje).

ZAKONSKE ODREDBE VEZANE UZ RAD REDOVITOG UČENIKA

Maloljetni redoviti učenici mogu obavljati poslove samo pod uvjetima utvrđenim Zakonom o radu („NN“, br. 93/14. i 127/17.), Pravilnikom o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem („NN“, br. 28/19.), Pravilnikom o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik („NN“, 89/15. i 94/16.) i Pravilnikom o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i aktivnostima u kojima smije sudjelovati («NN» br. 62/10.).

POPIS ŠKOLA KOJE SU POTPISALE SPORAZUM SA UČENIČKIM SERVISOM GIMNAZIJE KARLOVAC
 • Tehnička škola Karlovac
 • Medicinska škola Karlovac
 • Ekonomsko-turistička škola Karlovac
 • Trgovačko-ugostiteljaska škola Karlovac
 • Mješovito industrijsko obrtnička škola Karlovac
 • Prirodoslovna škola Karlovac
 • Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac
 • Glazbena škola Karlovac
 • Srednja škola Duga Resa
 • Gimnazija B. Frankopana Ogulin
 • Obrtnička i tehnička škola Ogulin
 • Srednja škola Slunj
 • Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac