Kako bi učenicima tadašnjih trećih razreda bilo olakšano polaganje državne mature sljedeće školske godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja ove školske godine organizirao je i proveo probnu državnu maturu. Aktivnosti oko provedbe probne državne mature trajale su čitavu nastavnu godinu, a započele su u listopadu pretprijavama učenika za ispite te zatim konačnim prijavama do kraja veljače 2009. god. Učenici su polagali ispite iz obveznog i izbornog dijela mature. Obavezni dio sastojao se od ispita triju predmeta: hrvatskoga jezika, matematike i stranoga jezika na osnovnoj ili višoj razini. Izborni se dio državne mature sastojao od polaganja ispita izbornih predmeta koje je učenik sam odabrao. Broj izbornih predmeta nije bio ograničen, a učenici su mogli polagati sve predmete koje su slušali u školi tijekom tri školske godine.