U organizaciji Ministarstva prosvjete i športa, Zavoda za unapređivanje školstva, Bittish Councila,...

Đaci su u svibnju 1936. godine obilježili 80. rođendan Nikole Tesle, koji je „u ovoj gimnaziji (onda...

Da je poticanje čitanja bilo važno, potvrđuje i sljedeća bilješka kroničara: „Po nutarnji život ove...

Stanje zdravlja školske mladeži Državne realne gimnazije bilo je školske godine 1931./1932. vrlo pov...

Dne 8. listop. 1878. bijaše mladeži čitan i tumačen školski zakon, kojega pojedine ustanove bijahu č...

Prof. Ivan Bujanović predavao je u Gimnaziji hrvatski i njemački jezik, a na osnovi natječajnog ispi...

Učenici Gimnazije Karlovac proveli su istraživanje o predrasudama među mladima kojim su željeli ukaz...

Školska kronika bilježi da je 19. lipnja 1882. godine Gimnaziju u samostanu pohodio preuzvišeni g. b...

Učenici koji nisu imali dovoljno sredstava za plaćanje školarine trebali su „želeći biti od plaćanja...

Gradjanska učiona ima svrhu obskrbiti one, koji na srednja učilišta (gimnazije, realke) neprelaze, s...