„Bio je samo jedan slučaj vrbanca“, kaže školski izvještaj iz 1932. godine. Te je godine 77 učenika...

Škola stranih jezika radi u sustavu Gimnazije „Dr. Ivan Ribar“ od 1. 7. 1976. godine i pruža usluge...

„Ove godine slavimo 225. obljetnicu postojanja karlovačke Gimnazije... Rijetki su gradovi koji imaju...

Osim „Božićnog sajma“, koji se tradicionalno održava s namjerom prikupljanja pomoći socijalno ugrože...

Kako bi učenicima tadašnjih trećih razreda bilo olakšano polaganje državne mature sljedeće školske g...

Gimnazij je bio kao i nemačka glavna učiona pod vojničkim zapovedničtvom, a ravnatelji su bili takod...

Među gimnazijskim maturantima između dva svjetska rata bilježimo Ljudevita Jonkea (maturirao 1925.)...

U izvješću školske poliklinike za školsku godinu 1938./1939. navedeno je da je, među ostalim bolesti...

„Sporazumno s upravom kina uređeno je, da za svaku prvu pretstavu dobije jedan nastavnik besplatnu u...

Početak ferijalne organizacije bilježi se u Gimnaziji od polovice prosinca 1926. godine, kada je osn...